Anrin Stainless Team
Kontakta oss

Allmänna försäljningsvillkor

Från och med den 1 januari 2021

Definitioner

1, Köpesumma: pris exklusive mervärdesskatt för samtliga varor som enligt avtalet skall levereras till ett projekt eller till ett leveransställe. Skriftligen: information som kan läsas och lagras. Exempel på överföringssätt av sådan information är post och e-post.

2, Om inte annat stadgas nedan eller i övrigt skriftligen avtalats mellan parterna, gäller köplagen.

3, Avviker säljarens anbud från köparens förfrågan, skall detta tydligt anges i anbudet. I annat fall gäller vad som föreskrivs i förfrågan, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.

4, Om inte annat angetts är anbudsgivaren bunden av sitt anbud under en månad från anbudets datering.

5, Utöver eventuellt skydd enligt immaterialrättslig lagstiftning eller lagen om skydd för företagshemligheter gäller att en handling med förslag och idéer, som ställs till förfogande av den som infordrar eller avger anbud, inte får användas av den andre utan förslagsställarens medgivande, annat än i förhållandet mellan anbudsgivaren och anbudsinfordraren. Om anbudsinfordraren i det med upphandlingen avsedda objektet utnyttjar sådan handling från anbudsgivare vars anbud inte antagits och vars medgivande inte inhämtats och detta medför ekonomisk fördel för anbudsinfordraren skall anbudsinfordraren betala skälig ekonomisk ersättning till anbudsgivaren.

6, Om inget annat avtalats skall säljaren senast i samband med leverans tillhandahålla montage-, drift-, skötsel- och underhållsinstruktioner, i den omfattning som är lämpligt med hänsyn till varans art.

7, Respektive part ansvarar för att författningar följs i den utsträckning de berör partens åtagande.

8, Alla personer som befinner sig på eller levererar till en byggarbetsplats är skyldiga att följa särskilda regler samt bära namnbricka med uppgift om bärarens namn och arbetsgivare samt ha giltig legitimation tillgänglig, t.ex. i form av körkort eller ID-kort. 

9, Säljaren skall i god tid före leverans lämna köparen uppgifter av betydelse för transport och mottagande av varan. Då säljaren ombesörjer transport skall köparen utan dröjsmål underrätta säljaren om transporten inte kan genomföras på det sätt som säljaren angett. Underlåter köparen detta ansvarar han för att tillfartsvägar i anslutning till arbetsplatsen samt förhållanden inom denna medger leverans på av säljaren angivet sätt. I övrigt åligger det säljaren att skaffa sig erforderlig kännedom om förhållanden av betydelse för transportens genomförande.

10, Part har rätt till förlängning av leveranstiden om köpets fullgörande hindras till följd av omständighet på motpartens sida eller till följd av omständighet utanför partens kontroll eller annat av parten icke vållat förhållande, som han inte bort räkna med och vars följder han inte rimligen kunnat undanröja. För rätt till sådan förlängning krävs att part utan dröjsmål underrättar motparten om hindret.

OFFERTER
Endast skriftliga offerter ska vara bindande. Offerter ska vara giltiga i upp till trettio (30) dagar om inget annat överenskommits.
För beställningar som görs med standardformulär som innehåller beställarpartens villkor och försäljningsvillkor som i övrigt avser beställande partens villkor för försäljning, klargörs det att STAINLESS TEAM, om inte annat skriftligen överenskommits, endast säljer på STAINLESS TEAM’s allmänna försäljningsvillkor.

TEKNISKA DATA
All teknisk information och alla tekniska uppgifter ska endast vara giltiga om informationen meddelas STAINLESS TEAM skriftligen, och STAINLESS TEAM kräver alltid att beställningen skall godkännas av beställande part innan tillverkning. STAINLESS TEAM tar inget ansvar för
riktigheten av de tekniska uppgifter som beställarparten lämnat.

PRISSÄTTNING
Alla priser som anges är exklusive moms. Om inte i övrigt skriftligen överenskommits, är transaktionerna i SEK. Vid export betalas importmomsen och tullarna av beställande part, men STAINLESS TEAM utfärdar en proformafaktura.
Alla beställningar levereras till de priser som gäller på orderdagen. Rabatter erbjuds inte om inte separat överenskommits skriftligen. Fast pris utan index skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighetsåtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig, annat krisförhållande eller påfrestning i samhället med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för varan, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i varan. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för varan.

LEVERANS
Angivna leveranstider gäller endast i enlighet med skriftlig orderbekräftelse. Om inget annat överenskommits är leveransen EX-WORKS i enlighet med Incoterms 2020.

OMBOKNINGAR AV LEVERANS
STAINLESS TEAM ha rätt att skjuta upp leveransen vid force majeure, tvist, brand, brist på transportmedel, materialbrist, leverantörsförsummelse, produktionsavbrott, offentliga restriktioner eller andra evenemang utöver STAINLESS TEAMs
kontroll. STAINLESS TEAM kan skjuta upp leveransen under en period som motsvarar uppkommit hinder, under förutsättning att STAINLESS TEAM informerar köparen om detta skriftligen senast sju (7) dagar efter det att hindret har uppstått.

BIBEHÅLLANDE AV ÄGANDERÄTTEN
I händelse av att kunden inte betalar, insolvens eller konkurs bibehåller STAINLESS TEAM äganderätten för produkter som inte tidigare betalats i sin helhet för att för att skydda STAINLESS TEAM i uppkommen händelse.

RETURER
Returnera produkter godtas endast efter skriftligt förhandsgodkännande. När retur av produkter sker skall alltid faktura- eller ordernummer för de returnerade produkter anges. Säljbara produkter krediteras med ett avdrag på minst 30 % av det fakturerade beloppet med vederbörlig hänsyn till villkoret för produkt, undersökning av produkten etc. Vid retur av varor för vilka
kreditriskbeloppet inte överstiger inte 2000 SEK tas en hanteringsavgift på 350 SEK ut. Detta gäller om inte annat skriftligen överenskommits. Retur av mycket anpassade produkter och icke säljbara produkter godtas ej. Eventuella returkostnader såsom emballage, frakt etcetera. Skall köparen stå för.

MYCKET KUNDANPASSADE PRODUKTER
Mycket kundanpassade produkter är speciella eller modifierade produkter som är anpassade till specifika köparens behov och krav och för vilka STAINLESS TEAM inte har en alternativ framtida användning.
I händelse av att köparen annullerar en beställning på mycket anpassade produkter för skäl som inte kan tillskrivas STAINLESS TEAM så har STAINLESS TEAM rätt att ta ut av belopp som är lika med STAINLESS TEAM’s kostnader och kostnader som uppkommit vid utförandet av ordern fram till mottagandet av avbeställning. På köparens begäran kan STAINLESS TEAM specificera sådana kostnader. Kostnader kan inte vara högre än överenskomna pris för produkten.

BETALNING
Efter godkänd kreditprövning beviljas köp på faktura. I annat fall kan förskottsbetalning krävas på antingen hela eller delsumma av totalen. Faktura skall betalas inom 30 dagar efter mottagandet. Betalning innebär inte godkännande av varan. Har köparen ett berättigat krav mot säljaren på grund av köpet, får köparen hålla inne så mycket av betalningen som motsvarar kravet med beaktande av gällande ansvarsbegränsningar i dessa villkor.

Erläggs inte betalning i rätt tid, skall dröjsmålsränta utgå i enlighet med räntelagen. På belopp som köparen innehållit med stöd av ovanstående räknas dröjsmålsränta från den dag betalning rätteligen skall ha erlagts.

REKLAMATION OCH GARANTI
Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister skriftligen lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation). Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan överlämnades till köparen, skall reklameras inom en vecka därefter och innan varan monteras. Om felet kan antas ha uppkommit under transport och varan kvitteras på särskild fraktsedel, skall felet dessutom omedelbart anmälas till fraktföraren. I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.

Om inget annat avtalats gäller följande. Ansvarstiden är tio år räknat från varans avlämnande och den inleds med en garantitid om fem år. Om varan är avsedd för en entreprenad som skall slut besiktigas eller avlämnas på annat sätt räknas ansvarstiden och garantitiden från den dag då entreprenaden är godkänd. Ansvarstiden respektive garantitiden för en vara som levererats till en entreprenad löper dock ut senast elva respektive sex år efter varans avlämnande. Säljaren ansvarar för fel som framträder och anmäls under ansvarstiden. För fel som framträder efter utgången av garantitiden, ansvarar säljaren dock endast om felet är väsentligt och visas ha sin grund i vårdslöshet på säljarens sida. Garantiansvaret innebär en skyldighet för säljaren att avhjälpa fel som framträder under garantitiden. Säljaren ansvarar dock inte för sådant som beror på felaktig montering eller installation, bristande underhåll, felaktig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att följa och dokumentera avtalade underhålls- och skötselåtgärder. Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att han inte ansvarar för påtalat fel åligger det honom att visa att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det påtalade felet beror på något på köparens sida.

Efter reklamation skall säljaren utan dröjsmål och utan ytterligare ersättning för köparen, avhjälpa fel eller företa omleverans. Om säljaren utan närmare utredning kan visa att fel inte föreligger, äger han rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader.

Underlåter säljaren att utan dröjsmål avhjälpa fel eller företa omleverans, har köparen efter meddelande till säljaren rätt till ersättning för skäliga kostnader för att själv avhjälpa felet eller rätt till prisavdrag som svarar mot felet.

Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, får köparen häva köpet såvitt gäller felaktig vara, om felet är av väsentlig betydelse för köparen och säljaren insett eller borde ha insett detta. Häver köparen beträffande en felaktig vara, får han samtidigt häva köpet avseende tidigare eller senare leveranser, om han på grund av sammanhanget mellan dem skulle ha betydande olägenhet av att stå fast vid köpet beträffande dessa leveranser.

Ansvarar säljaren för fel i varan, är han även skyldig ersätta skada, som uppkommer genom felet. Säljarens ersättningsskyldighet enligt denna punkt är begränsad till 15 % av köpesumman, eller till det högre belopp som omfattas av säljarens ansvarsförsäkring jämte förekommande självrisk. Denna begränsning gäller inte kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. För skada till följd av avbrott eller störning i industriell produktion eller i annan kommersiell verksamhet utgår ersättning endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida. Säljaren är inte ersättningsskyldig enligt denna punkt, om han kan visa att det förelegat ett sådant hinder att avlämna felfri vara som avses i punkt 10 och säljaren meddelat köparen detta enligt vad som anges i samma punkt.

PRODUKTSÄKERHET
Säljaren ansvarar i förhållande till köparen för kostnader till följd av åläggande som köparen meddelas enligt produktsäkerhetslagen om åläggandet har sin grund i egenskaper hos vara som köpet omfattar.

TVIST
Om inte parterna kommit överens om annat gäller följande. Tvist på grund av avtalet skall avgöras i Sverige med tillämpning av svensk nationell rätt. Om det omtvistade beloppet inte uppenbart överstiger 150 prisbasbelopp, exklusive mervärdesskatt skall tvisten avgöras av allmän domstol. I annat fall skall tvist avgöras genom skiljedom enligt lagen om skiljeförfarande. Med prisbasbelopp avses prisbasbeloppet vid tidpunkten för väckande av talan.

ANRIN Nordic AB
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN